Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Opleidingen en Training Com-Connect

Artikel 1. Definities

* Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
* Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
* Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
* Open cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
* ‘In company’-cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
* Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Com-Connect Opledingen ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging

open cursus 1. Inschrijving voor de door Com-Connect BV te verzorgen open cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post of per fax van het volledig ingevulde inschrijfformulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
2. Com-Connect bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake ‘in company’-cursus

1. Ter zake een ‘in company’-cursus zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij Com-Connect.
2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in company’-cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Com-Connect is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open cursus

1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld in de folder of op de website(s) die door Com-connect is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.
2. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
3. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
4. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
5. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
6. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
7. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 6. Prijzen van ‘in company’-cursus

1. De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
2. In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 7. Betaling

1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt Com-Connect een factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever.
2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van Com-Connect of door middel van storting op een door Com-Connect aangewezen bank- of girorekening.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Com-Connect voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 8. Verplaatsing data

‘incompany’-cursus door de opdrachtgever Een cursusdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week – voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Artikel 9. Annulering open cursus door de opdrachtgever

1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open cursus is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste cursusdag.
2. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt € 30,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
3. Annulering door de opdrachtgever van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

Artikel 10. Verhindering van de cursist

1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij Com-Connect. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
2. Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum.

Artikel 11. Annulering door Com-Connect

Com-Connect behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Com-Connect zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Com-Connect de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Com-Connect is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Com-Connect of de annulering van de cursusovereenkomst door Com-Connect , tenzij aan Com-Connect opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien Com-Connect op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Com-Connect voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Com-Connect is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 14. Vervanging docent of trainer

Com-Connect is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 15. Reclame

1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de cursusovereenkomst of een met de cursus samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de cursus en deze te richten aan de directeur van Com-Connect. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 16. Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Com-Connect en overeenkomsten tussen Com-Connect en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 17. Klachtenprocedure

Wanneer opdrachtgevers of deelnemers aan leertrajecten of opdrachtgevers van overige diensten ontevreden zijn over de uitvoering van de diensten kunnen zij conform de klachtenprocedure van Com-Connect een klacht indienen.

Klachtenprocedure Com-Connect

Uitgangspunt:
Klachten worden gezien als leerzame feedback voor alle betrokkenen. De procedure is bedoeld om zorgvuldig met deze feedback om te gaan. Hierbij staat zorg voor de relatie centraal.

Begripsbepaling:
Onder een klacht wordt verstaan een schriftelijke uiting van onvrede over de diensten of producten van Com-Connect.

Een klager is een cliënt van Com-Connect, of een belanghebbende van de cliënt, die een klacht indient bij de klachtencommissie.
Een aangeklaagde is een uitvoerder van Com-Connect, tegen wie een klacht is ingediend.
De klachtencommissie bestaat uit drie personen, één aan te wijzen door de klager, één door Com-Connect, en één aan te wijzen door beide partijen gezamenlijk. Klagers en aangeklaagde kunnen zichzelf niet vertegenwoordigen in de Klachtencommissie.

Indienen en behandelen van een klacht;

 • Bij onvrede over door Com-Connect verleende diensten heeft een cli√´nt de mogelijkheid om schriftelijk een klacht in te dienen en deze dient gericht te worden aan: Com-Connect, Energiestraat 2, 5961 PT, Horst aan de Maas ter attentie van Dhr. W. van Roij.
 • De ontvangst van de klacht wordt binnen acht werkdagen schriftelijk aan de klager bevestigd. Daarna neemt Com-Connect contact op met de klager om zo spoedig mogelijk, een klachtencommissie in te stellen. Zowel klager als Com-Connect zullen binnen 14 dagen na bevestiging van de klacht een lid voor de klachtencommissie aandragen.
 • Van de indiening van de klacht en de inhoud daarvan doet de klachtencommissie binnen zeven werkdagen schriftelijk mededeling aan de uitvoerder van Com-Connect op wie de klacht betrekking heeft.
 • De klacht wordt binnen acht weken in behandeling genomen en zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, afgehandeld.
 • De klachtencommissie kan, na toestemming van de klager, informatie opvragen over datgene waarop de klacht betrekking heeft.
 • De klachtencommissie is verplicht tot hoor en wederhoor. Daartoe worden de partijen mondeling en/of schriftelijk gehoord over wat in de klacht is verwoord. Volgens de wens van de klachtencommissie en/of op verzoek van partijen kunnen de partijen door de klachtencommissie samen dan wel apart van elkaar worden gehoord.
 • De klachtencommissie heeft geheimhoudingsplicht.
 • De klachtencommissie kan zich laten adviseren door deskundigen. Ook deze deskundigen zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht. De kosten worden door beide partijen gedragen met een maximum van ‚Ǩ200,00 voor Com-Connect tenzij anders afgesproken door beide partijen.
 • De partijen kunnen zich tijdens de behandeling van de klacht op eigen kosten laten bijstaan door een of meer door hen aan te wijzen personen. Over de aanwezigheid van deze persoon of personen tijdens zittingen van de Klachtencommissie beslist de klachtencommissie met opgaaf van redenen.
 • Na onderzoek door de klachtencommissie, in overleg met de partijen, besluit deze of tot bemiddeling en/of beoordeling van de klacht zal worden over gegaan.
 • De klachtencommissie kan besluiten een klacht niet verder te behandelen, indien zij wordt ingetrokken of indien zij naar genoegen van de klager ‚Äì en met instemming van de aangeklaagde ‚Äì door bemiddeling is weggenomen. Of wanneer wederhoor door de klager gestaakt wordt. In dat geval wordt de klacht als niet ingediend beschouwd.
 • Ingeval van beoordeling stelt de klachtencommissie de partijen zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen binnen dertig werkdagen na haar instelling, schriftelijk met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht. Indien de klachtencommissie afwijkt van deze termijn doet zij daarvan met redenen omkleed mededeling aan de partijen, onder vermelding van de termijn waarbinnen de Klachtencommissie haar oordeel zal uitbrengen.
 • De uitspraken van de klachtencommissie zijn voor Com-Connect bindend.
 • Consequenties die voortvloeien uit het oordeel van de klachtencommissie worden binnen 8 weken afgehandeld.
 • Het in deze klachtenprocedure gestelde laat onverlet de mogelijkheid van klagen bij de civiele rechter of overige bevoegde organen.
 • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd door Com-Connect, voor de duur van 5 jaar na de afhandeling van de klacht bewaard.
 • Deze klachtenprocedure is in werking getreden op 11 November 2010.